Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website cultuurplatform.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, beelden, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cultuurplatform of rechthoudende derden.

Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Cultuurplatform staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Cultuurplatform is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Cultuurplatform behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Cultuurplatform geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Cultuurplatform hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan je evenwel gevraagd worden persoonsgegevens kenbaar te maken. In dat geval worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.
Cultuurplatform garandeert je dat persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie of diensten te verstrekken. Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Cultuurplatform kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Cultuurplatform website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Prijzen

Voor elk event vermeld op deze site worden de eventuele prijzen opgegeven in euro, exclusief bijkomende reserveringskosten. De op de website aangegeven prijzen zijn de prijzen die de partners handteren, zijn louter informatief en kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan. De prijs vermeldt op website van de effectieve partners (= locatie van event) is steeds de te handteren prijs. Alle prijzen worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische vergissingen. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie.

Eerstvolgende events

Ondersteuning